مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 301
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 304
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • قیمت پانصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 306
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 210
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 483
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 140
 • قیمت دویست و شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 480
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 370
 • متراژ بنا 240
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 482
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 330
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 481
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 307
 • موقعیت ساحلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 200
 • قیمت هفتصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 308
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 170
 • قیمت دویست و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 309
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 200
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 310
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 470
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 312
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 180
 • قیمت چهارصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 313
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 314
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 300
 • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 315
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • قیمت پانصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق