مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 810
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 270
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 809
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 350
 • قیمت دو میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 808
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 807
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 806
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 400
 • قیمت دومیلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 753
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 800
 • قیمت پنج میلیارد و 500میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 805
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 460
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 805
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 804
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 803
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 500
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 804
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 500
 • قیمت سه میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 802
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 400
 • قیمت دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 801
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 720
 • متراژ بنا 330
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 800
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 220
 • متراژ بنا 190
 • قیمت سیصد و شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 799
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق