مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 825
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 320
 • متراژ بنا 270
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت نهصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 824
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت پانصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 823
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 190
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 822
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 310
 • متراژ بنا 180
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 821
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت ششصدوپنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 820
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت ششصدوپنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 819
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 400
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت دو میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 818
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 540
 • متراژ بنا 310
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 817
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 190
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت ششصدوپنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 816
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 520
 • متراژ بنا 410
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 815
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 280
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت نهصد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 814
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 280
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 813
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 288
 • متراژ بنا 220
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 812
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 370
 • متراژ بنا 230
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هفتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 811
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 600
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق