مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 146
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 145
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیاردو دویست وپنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 142
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 140
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 240
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 137
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1280
 • متراژ بنا 800
 • قیمت چهارمیلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 132
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 240
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 131
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 440
 • قیمت یک میلیاردوهشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 127
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 280
 • قیمت نهصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 125
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 360
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 123
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 420

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 122
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نور
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 450

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 121
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 625
 • متراژ بنا 500
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 120
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 625
 • متراژ بنا 450

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 118
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 271
 • متراژ بنا 208
 • قیمت نهصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 114
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 500

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق