مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 202
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 320
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 201
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 275
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 198
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 197
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 620
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیارد سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 196
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 625
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 195
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصدو شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 194
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 350
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 193
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 260
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 191
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1100
 • متراژ بنا 500
 • قیمت یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 190
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 160
 • قیمت سیصدو ده میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 187
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیاردو چهارصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 186
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 310
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 185
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 300
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 183
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 250
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 182
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 250
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق