مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 783
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 240
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 782
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 280
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 781
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 600
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 780
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 600
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 779
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 280
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 778
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 260
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هشتصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 777
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 700
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 776
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 230
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت ششصدوپنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 775
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 400
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 774
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 270
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 773
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 772
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 400
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دومیلیاردوسیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 771
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 260
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 770
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 600
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دومیلیارد وهشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 769
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 230
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارصدو هفتاد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق