مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 455
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • قیمت چهارصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 457
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 459
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 460
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 230
 • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 550
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • قیمت پانصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 461
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 230
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 467
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 200
 • قیمت نهصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 468
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 260
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 462
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 210
 • قیمت ششصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 463
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 470
 • متراژ بنا 350
 • قیمت هفتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 464
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 210
 • قیمت ششصدو پسی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 645
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 465
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 250
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 192
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 310
 • قیمت هفتصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 255
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 210
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق