مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 105
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 200
 • قیمت چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 324
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • قیمت پانصدو نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 325
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 310
 • متراژ بنا 240
 • قیمت سیصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 326
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 290
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصدو چهل میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 327
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 300
 • قیمت ششصدو نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 329
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 330
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 180
 • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 331
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 2000
 • متراژ بنا 250
 • قیمت یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 332
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 340
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 333
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 210
 • قیمت یک میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 336
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 337
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 1600
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 338
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1400
 • متراژ بنا 970
 • قیمت دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 339
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 472
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 150
 • قیمت دویست و شصت میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق