مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 308
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 170
 • قیمت دویست و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 309
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 200
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 310
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 470
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 312
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 180
 • قیمت چهارصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 313
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 314
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 300
 • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 315
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 470
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 350
 • قیمت یک میلیاردو هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 479
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 470
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 317
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 230
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 318
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 320
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 370
 • متراژ بنا 180
 • قیمت چهارصد و بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 323
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 230
 • قیمت سیصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 322
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • قیمت سیصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 200
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 260
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصدو نود میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق