مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 311
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 680
 • متراژ بنا 200
 • قیمت یک میلیاردو چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 484
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 380
 • متراژ بنا 170
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 478
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 300
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 280
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 270
 • قیمت هفتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 282
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 200
 • قیمت پانصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 283
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 330
 • قیمت هفتصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 285
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 150
 • قیمت دویست و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 286
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 220
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصدو شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 287
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 2400
 • متراژ بنا 200
 • قیمت یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 288
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 340
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 289
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 230
 • قیمت چهارصد و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 290
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1005
 • متراژ بنا 550
 • قیمت دو میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 292
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت سیصدو نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 174
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 500
 • قیمت چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 294
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 300
 • قیمت هفتصدو پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق