مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها  پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 756
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 280
  • متراژ بنا 260
  • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 755
  • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 1000
  • متراژ بنا 800
  • قیمت چهار میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 752
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 700
  • متراژ بنا 450
  • قیمت دو میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 751
  • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 650
  • متراژ بنا 500
  • قیمت دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 750
  • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 635
  • متراژ بنا 450
  • قیمت یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 749
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 280
  • متراژ بنا 180
  • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 748
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 250
  • متراژ بنا 150
  • قیمت دویست و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 747
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 560
  • متراژ بنا 350
  • قیمت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 746
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 285
  • متراژ بنا 230
  • قیمت پانصد و چهل میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 745
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 350
  • متراژ بنا 260
  • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 744
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 260
  • متراژ بنا 160
  • قیمت سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 743
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 250
  • متراژ بنا 170
  • قیمت سیصد و بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 742
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 270
  • متراژ بنا 200
  • قیمت سیصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 741
  • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 400
  • متراژ بنا 700
  • قیمت دو میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

  • کد ملک 740
  • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
  • شهر رویان
  • متراژ زمین 1000
  • متراژ بنا 700
  • قیمت پنج میلیارد تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق