مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 816
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 520
 • متراژ بنا 410
 • قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 815
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 280
 • قیمت نهصد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 814
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 280
 • قیمت نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 813
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 288
 • متراژ بنا 220
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 812
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 370
 • متراژ بنا 230
 • قیمت هفتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 811
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 600
 • قیمت چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 810
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 270
 • قیمت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 808
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 807
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 806
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 400
 • قیمت دومیلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 805
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 460
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 805
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 804
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 803
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 500
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 804
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 500
 • قیمت سه میلیارد و دویست میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق