مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 849
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 345
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 848
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 230
 • قیمت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 847
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 420
 • قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 846
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 270
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 845
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 844
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 220
 • قیمت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 843
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 260
 • قیمت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 842
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 841
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 350
 • قیمت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 840
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 250
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 838
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 837
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 260
 • قیمت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 836
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1100
 • متراژ بنا 400
 • قیمت دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 835
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 260
 • قیمت یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 834
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق