مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 330
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 180
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 332
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 340
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 333
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 210
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 344
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 490
 • متراژ بنا 200
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 346
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 260
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 354
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 280
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 467
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 200
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت نهصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 468
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 260
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 138
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 200
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ملک
 • قیمت هفتصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 273
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 600
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارمیلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 179
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1500
 • متراژ بنا 600
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 224
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 460
 • متراژ بنا 340
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 176
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 280
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 156
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 280
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت یک میلیاردو ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 150
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 330
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت یک میلیاردو چهارصدو پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق