مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 716
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 540
 • متراژ بنا 370
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 715
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 756
 • متراژ بنا 700
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 653
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 800
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت پنج میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 652
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 200
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 651
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 350
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 643
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 756
 • متراژ بنا 550
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردوهشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 642
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 170
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 641
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 500
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 636
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 480
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت چهارمیلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 633
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 200
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 631
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 250
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارمیلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 630
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 620
 • متراژ بنا 160
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 624
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 230
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 621
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 200
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 620
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 610
 • متراژ بنا 180
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق