مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 141
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 221
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 455
 • متراژ بنا 160
 • قیمت چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 139
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 400

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 119
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 300
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 262
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 120
 • قیمت صد و نود و پنج میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 259
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 410
 • متراژ بنا 130
 • قیمت دویست و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 256
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1250
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیاردو نهصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 250
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصد وبیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 235
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 225
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 400
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 218
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 250
 • قیمت پانصدو چهل میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 217
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 380
 • قیمت نهصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 173
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 12000
 • متراژ بنا 450
 • قیمت پانزده میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 171
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 4500
 • متراژ بنا 1300
 • قیمت سیزده میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 142
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق