مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 513
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 120
 • قیمت دویست و شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 491
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 167
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 550
 • قیمت یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 219
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 170
 • قیمت دویست ونود پنج میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 319
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 478
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 300
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 297
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 487
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 300
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 250
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 306
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 210
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 308
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 170
 • قیمت دویست و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 313
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 326
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 290
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصدو چهل میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 336
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 463
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 470
 • متراژ بنا 350
 • قیمت هفتصد و پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق