مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 656
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 611
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 320
 • متراژ بنا 240
 • قیمت پانصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 610
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت پانصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 606
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 420
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 594
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و نود و پنج میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 593
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 270
 • قیمت چهارصد وبیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 583
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 577
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 230
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 54
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هفتصد ميليون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 41
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1100
 • متراژ بنا 120
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 547
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 489
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 320
 • قیمت هفتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 356
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 420
 • متراژ بنا 230
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 532
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصد و بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 530
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 900
 • متراژ بنا 350
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق