مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 780
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 600
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 778
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هشتصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 775
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 773
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 771
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 769
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 230
 • قیمت چهارصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 765
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 780
 • متراژ بنا 330
 • قیمت یک میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 762
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 250
 • قیمت پانصد و بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 761
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 230
 • قیمت چهارصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 750
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 635
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 734
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 260
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 733
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 120
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 725
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 712
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 260
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 711
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصدو سی میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق