مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 756
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 754
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصدوپنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 752
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 450
 • قیمت دو میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 749
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 180
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 748
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 150
 • قیمت دویست و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 747
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 560
 • متراژ بنا 350
 • قیمت یک میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 746
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 285
 • متراژ بنا 230
 • قیمت پانصد و چهل میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 745
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 260
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 744
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 260
 • متراژ بنا 160
 • قیمت سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 743
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصد و بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 742
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 740
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 700
 • قیمت پنج میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 739
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 240
 • قیمت هشتصد و بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 738
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 500
 • قیمت سه میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 737
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیارد هشتصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق