مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 103
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 720
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 24
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 350
 • قیمت چهار میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 40
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 220
 • قیمت یک میلیارد سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 35
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر کلارآباد
 • متراژ زمین 1240
 • متراژ بنا 500
 • قیمت دوازده میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 34
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر کلارآباد
 • متراژ زمین 2520
 • متراژ بنا 1100
 • قیمت بیست و دو میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 33
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر کلارآباد
 • متراژ زمین 1280
 • متراژ بنا 1100
 • قیمت شانزده میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 579
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 530
 • متراژ بنا 380
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 576
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 625
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 575
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 900
 • متراژ بنا 500
 • قیمت پنج میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 565
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 900
 • متراژ بنا 700
 • قیمت چهارمیلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 573
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1700
 • متراژ بنا 500
 • قیمت یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 572
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 540
 • قیمت دومیلیارد دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 571
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 370
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هفتصدوهشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 562
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 230
 • قیمت چهارصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 555
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 230
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق