مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 194
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 350
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 193
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 260
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 191
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1100
 • متراژ بنا 500
 • قیمت یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 190
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 160
 • قیمت سیصدو ده میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 187
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیاردو چهارصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 186
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 310
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 185
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 300
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 183
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 250
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 182
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 250
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 178
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 480
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 177
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت پانصدوبیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 175
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 870
 • متراژ بنا 300
 • قیمت دومیلیاردوسیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 172
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 450
 • قیمت سه میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 169
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 300
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 168
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 300
 • قیمت نهصدو هشتاد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق