مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 801
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 720
 • متراژ بنا 330
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 800
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 220
 • متراژ بنا 190
 • قیمت سیصد و شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 797
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 250
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 795
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 500
 • قیمت دومیلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 793
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 230
 • قیمت ششصدوپنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 792
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 830
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 791
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • قیمت سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 790
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 170
 • قیمت چهارصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 789
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 600
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 787
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 786
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 600
 • قیمت دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 785
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 360
 • متراژ بنا 240
 • قیمت چهارصد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 784
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 380
 • متراژ بنا 320
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 783
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 240
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 782
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق