مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 617
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 430
 • قیمت یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 616
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 550
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 615
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 240
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 614
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • قیمت هفتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 613
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 550
 • قیمت یک میلیارد و هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 612
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیارد سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 609
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 240
 • قیمت سیصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 607
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1100
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیارد سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 605
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 500
 • قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 604
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 500
 • قیمت یک میلیاردو هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 603
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت چهارصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 602
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 270
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 600
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 360
 • متراژ بنا 275
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 599
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 598
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصدو هفتاد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق