مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 637
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 380
 • قیمت یک میلیاردوهشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 635
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 632
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1400
 • متراژ بنا 550
 • قیمت دو میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 629
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 530
 • متراژ بنا 230
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 628
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 240
 • قیمت هشتصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 627
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 430
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 626
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 625
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 240
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 623
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 240
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 619
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 240
 • قیمت یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 618
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 480
 • متراژ بنا 230
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 617
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 430
 • قیمت یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 616
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 550
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 615
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 240
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 614
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • قیمت هفتصد و پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق