مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 679
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیارد و دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 678
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1550
 • متراژ بنا 600
 • قیمت دو میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 677
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 370
 • متراژ بنا 270
 • قیمت پانصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 676
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصدو نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 675
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 674
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 220
 • قیمت چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 672
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 400
 • قیمت سه میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 671
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 669
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 250
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 668
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 420
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 667
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 665
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 520
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 663
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 660
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 450
 • قیمت نهصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 661
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 420
 • متراژ بنا 120
 • قیمت دویست و شصت میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق