مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 736
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 735
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 230
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت هفتصد و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 730
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 320
 • متراژ بنا 295
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 726
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 210
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارصد و شتصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 724
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 190
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سیصدو نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 723
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 210
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 721
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 250
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 720
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت پانصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 714
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 350
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 710
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 530
 • متراژ بنا 320
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت نهصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 708
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 500
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 707
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 180
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 706
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 625
 • متراژ بنا 320
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت دو میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 705
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 320
 • متراژ بنا 240
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت چهارصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 704
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 100
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت صد و هشتاد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق