مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 659
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 250
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 658
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت سیصد وپنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 657
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 360
 • متراژ بنا 220
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 655
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 470
 • متراژ بنا 330
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 654
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 220
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت سیصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 650
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 350
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 649
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 420
 • متراژ بنا 210
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 648
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 420
 • متراژ بنا 550
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 647
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 330
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت یک میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 646
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 280
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت یک میلیارد سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 645
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 190
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 644
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 220
 • شرایط فروش نقد, اقساط
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 640
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 240
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت ششصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 639
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 430
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 638
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • شرایط فروش نقد, اقساط, معاوضه با ماشین, معاوضه با ملک
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق