مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 298
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • قیمت چهارصد و ده میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 133
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 160
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 157
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 200
 • قیمت چهارصد ده میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 515
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 150
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 514
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 160
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 510
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 230
 • قیمت سیصدو نودمیلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 508
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 507
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 504
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 265
 • متراژ بنا 220
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 495
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 260
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 475
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 484
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 380
 • متراژ بنا 170
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 286
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 220
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصدو شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 289
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 230
 • قیمت چهارصد و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 292
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت سیصدو نود میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق