مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 626
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 230
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 609
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 240
 • قیمت سیصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 606
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 420
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 603
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت چهارصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 602
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 270
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 598
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 593
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 270
 • قیمت چهارصد وبیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 591
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 583
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 102
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 101
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 240
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصدو چهل میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 101
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 97
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 200
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 85
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 295
 • متراژ بنا 185
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 93
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق