مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 796
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 190
 • قیمت دویست و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 748
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 150
 • قیمت دویست و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 744
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 260
 • متراژ بنا 160
 • قیمت سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 698
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 220
 • متراژ بنا 170
 • قیمت دویست و شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 663
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 661
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 420
 • متراژ بنا 120
 • قیمت دویست و شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 99
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 180
 • قیمت دویست و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 27
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 170
 • قیمت دویست و نودو پنج میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 80
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 220
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 48
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 320
 • متراژ بنا 220
 • قیمت سيصد ميليون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 43
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 235
 • متراژ بنا 160
 • قیمت دویست و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 537
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 130
 • قیمت دویست و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 476
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 150
 • قیمت دویست و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 111
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 260
 • متراژ بنا 160
 • قیمت دویست و هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 513
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 120
 • قیمت دویست و شصت میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق