مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 839
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 500
 • قیمت چهارمیلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 836
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1100
 • متراژ بنا 400
 • قیمت دو میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 819
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 400
 • قیمت دو میلیارد و سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 816
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 520
 • متراژ بنا 410
 • قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 811
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 600
 • قیمت چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 809
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 350
 • قیمت دو میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 806
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 400
 • قیمت دومیلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 753
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 800
 • قیمت هفت میلیارد و 500میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 803
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 500
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 804
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 500
 • قیمت سه میلیارد و دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 802
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 400
 • قیمت دو میلیارد و صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 795
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 500
 • قیمت دومیلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 789
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 600
 • قیمت سه میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 786
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 800
 • متراژ بنا 600
 • قیمت دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 781
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 600
 • قیمت دو میلیارد و پانصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق