مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 113
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 110
 • قیمت سیصدو ده میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 112
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 240
 • متراژ بنا 160
 • قیمت دویست و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 109
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 2000
 • متراژ بنا 550
 • قیمت سه میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 107
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 570
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 108
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 106
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 230
 • قیمت سیصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 104
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 550
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 103
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 720
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 24
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 350
 • قیمت چهار میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 40
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 220
 • قیمت یک میلیارد سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 39
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 150
 • قیمت یک میلیاردوپانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 38
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 230
 • قیمت یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 37
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر ایزدشهر
 • متراژ زمین 950
 • متراژ بنا 450
 • قیمت دو میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 25
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 300
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 35
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر کلارآباد
 • متراژ زمین 1240
 • متراژ بنا 500
 • قیمت چهارمیلیاردوپانصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق