مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران اینستاگرام ما را دنبال کنید

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

عضویت در کانال تلگرام املاک بهاران

عضو شوید

اینستاگرام ما را دنبال کنید

دنبال کنید
Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 173
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 12000
 • متراژ بنا 450
 • قیمت پانزده میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 172
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 450
 • قیمت سه میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 171
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 4500
 • متراژ بنا 1300
 • قیمت سیزده میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 170
 • موقعیت ساحلی - بیرون شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 16000
 • متراژ بنا 1000
 • قیمت بیست میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 169
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 300
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 168
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 300
 • قیمت نهصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 166
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 170
 • قیمت سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 164
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 340
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 163
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 350
 • قیمت یک میلیاردو سیصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 162
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 320
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 161
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 600
 • متراژ بنا 270
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 160
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 159
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 320
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 156
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 430
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیاردو ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 155
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 720
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو چهارصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09122155019 پورصادق

09129417090 پورصادق