مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 212
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 200
 • قیمت دویست وشصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 211
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 160
 • قیمت دویست وشصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 210
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 200
 • قیمت چهارصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 209
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 260
 • متراژ بنا 220
 • قیمت چهارصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 208
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 207
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 170
 • قیمت دویست وشصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 206
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 170
 • قیمت دویست و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 205
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 180
 • قیمت دویست و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 202
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 320
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 201
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 275
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 198
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 197
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 620
 • متراژ بنا 450
 • قیمت یک میلیارد سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 196
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 625
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 195
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصدو شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 194
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 350
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق