مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 232
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصدوسی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 231
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 160
 • قیمت دویست و هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 230
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 270
 • قیمت پانصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 228
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 227
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 250
 • قیمت پانصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 226
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 370
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیاردو صد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 225
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 400
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 224
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 460
 • متراژ بنا 340
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 220
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 880
 • متراژ بنا 200
 • قیمت یک میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 218
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 330
 • متراژ بنا 250
 • قیمت پانصدو چهل میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 217
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 380
 • قیمت نهصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 216
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 900
 • متراژ بنا 250
 • قیمت یک میلیارد سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 215
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 401
 • متراژ بنا 180
 • قیمت پانصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 214
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 170
 • قیمت چهارصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 213
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 360
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق