مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 248
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 220
 • قیمت پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 247
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 320
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 246
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1500
 • متراژ بنا 340
 • قیمت یک میلیاردوهشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 239
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 380
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 245
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 180
 • قیمت چهارصد وبیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 243
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 270
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 242
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 210
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 241
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 470
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 240
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1010
 • متراژ بنا 320
 • قیمت یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 238
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 900
 • متراژ بنا 500
 • قیمت یک میلیاردو پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 237
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 260
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 236
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صدو هفتادو پنج میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 235
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 234
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 233
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصدو سی میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق