مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 139
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 400

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 136
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 400

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 119
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 300
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 116
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 130
 • قیمت صد و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 115
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 110
 • قیمت دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 262
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 120
 • قیمت صد و نود و پنج میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 281
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 260
 • متراژ بنا 200
 • قیمت پانصدو چهل میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 279
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 650
 • متراژ بنا 300
 • قیمت یک میلیاردو دویست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 277
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 229
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 380
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 276
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 274
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 500
 • قیمت سه میلیارد و هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 271
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • قیمت ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 270
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 450
 • قیمت نهصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 269
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 200
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق