مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 645
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 465
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 250
 • قیمت هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 192
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 310
 • قیمت هفتصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 255
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 210
 • قیمت هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 305
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • قیمت پانصدو شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 466
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 260
 • قیمت یک میلیاردو هشتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 456
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 295
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 350
 • متراژ بنا 240
 • قیمت چهارصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 128
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 400
 • متراژ بنا 240
 • قیمت شششصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 135
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 180
 • قیمت چهارصدو نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 138
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 200
 • قیمت هفتصدو بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 141
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 347
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 250
 • قیمت سیصدو نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 184
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 290
 • متراژ بنا 180
 • قیمت دویست ونود پنج میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 181
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 230
 • متراژ بنا 210
 • قیمت چهارصد وبیست میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق