مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 337
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر بابلسر
 • متراژ زمین 1600
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 338
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1400
 • متراژ بنا 970
 • قیمت دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 339
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 270
 • متراژ بنا 280
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 472
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 150
 • قیمت دویست و شصت میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 341
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 240
 • قیمت نهصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 342
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 260
 • قیمت ششصدو هشتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 343
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 380
 • متراژ بنا 270
 • قیمت نهصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 344
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 490
 • متراژ بنا 200
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 469
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 550
 • متراژ بنا 480
 • قیمت یک میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 345
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 500
 • متراژ بنا 300
 • قیمت هشتصد و سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 346
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 450
 • متراژ بنا 260
 • قیمت یک میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 348
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 900
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 451
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1100
 • متراژ بنا 320
 • قیمت یک میلیاردو سیصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 352
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 326
 • متراژ بنا 230
 • قیمت چهارصد و بیست میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 354
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1000
 • متراژ بنا 280
 • قیمت دو میلیارد و هفتصد میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق