مشاورین املاک بهاران خرید و فروش بهترین ملک ها پایان جستجو برای همه سلیقه ها

مشاورین املاک بهاران

خرید و فروش بهترین ملک ها

پایان جستجو برای همه سلیقه ها

Search results

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 290
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 1005
 • متراژ بنا 550
 • قیمت دو میلیاردو هفتصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 292
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت سیصدو نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 174
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر نوشهر
 • متراژ زمین 1200
 • متراژ بنا 500
 • قیمت چهار میلیارد و پانصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 294
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 300
 • قیمت هفتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 296
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 385
 • متراژ بنا 200
 • قیمت هشتصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 297
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 700
 • متراژ بنا 280
 • قیمت ششصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 486
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 240
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 487
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 250
 • متراژ بنا 180
 • قیمت سیصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 488
 • موقعیت ساحلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 750
 • متراژ بنا 600
 • قیمت سه میلیارد تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 299
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 850
 • متراژ بنا 400
 • قیمت یک میلیاردو ششصد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 300
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 250
 • قیمت پانصدو پنجاه میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 301
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 280
 • متراژ بنا 210
 • قیمت سیصدو هفتاد میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 304
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 300
 • متراژ بنا 210
 • قیمت پانصدو سی میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 306
 • موقعیت جنگلی - بیرون شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 210
 • متراژ بنا 100
 • قیمت صد و نود میلیون تومان

اطلاعات تکميلي

 • کد ملک 483
 • موقعیت جنگلی - داخل شهرک
 • شهر رویان
 • متراژ زمین 200
 • متراژ بنا 140
 • قیمت دویست و شصت میلیون تومان

فیلتر پیشرفته

09129417003      پورصادق 

09129417004 پورصادق